2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ EFFECTS ON IONIC CONDUCTIVITY OF CO-DOPED LITHIUM LANTHANUM TITANATE SOLID ELECTROLYTES BY Sr2+ AND Al3+ FOR ALL-SOLID-STATE LITHIUM ION BATTERIES 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 ตุลาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 46 (The 46th International Conference on Science, Technology and Technology-based Innovation : STT46)  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 5 ตุลาคม 2563 
     ถึง 7 ตุลาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 46 
     Issue (เล่มที่) 46 
     หน้าที่พิมพ์ 864-869 
     Editors/edition/publisher Dr. Prathana Nimmanterdwong 
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
595020156-6 นาย ปุรุเมธ พิพิธวรกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
605020016-3 นาย ยุทธนากร คณะพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0