2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การตอบสนองเชิงอุทกวิทยาต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินสำหรับลุ่มน้ำที่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 มีนาคม 2564 
การประชุม
     ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 มีนาคม 2564 
     ถึง 25 มีนาคม 2564 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2021 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 194-203 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพทั้งนี้ต้องอาศัยข้อมูลทางอุทกวิทยาที่ถูกต้องสำหรับการจำลองและการทำนายเพื่อนำมาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง แต่ในหลายลุ่มน้ำนั้นยังมีข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในการสังเคราะห์ข้อมูลอุทกวิทยาเพื่อศึกษาการตอบสนองเชิงอุทกวิทยาต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน โดยใช้ลุ่มน้ำลำตะโคงเป็นพื้นที่ศึกษา การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่ปี 2010 ถึง 2018 ประเมินปริมาณน้ำท่าจากข้อมูลฝนด้วยวิธี SCS-CN ประเมินค่าการคายระเหยจากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาด้วยสมการของ Morton’s CRAE การศึกษาพบว่าในช่วงการศึกษาปริมาณน้ำท่ามีลดลงมากที่สุดคือ 166.68 มม. ซึ่งเป็นผลมากจากพื้นที่นาข้าวที่มีมากถูกเปลี่ยนไปเป็นการใช้ที่ดินแบบอื่น ๆ โดยวิธีการสมดุลของน้ำเป็นเป็นวิธีการสังเคราะห์ข้อมูลทางอุทกวิทยาที่ถูกต้องและสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ได้ 
ผู้เขียน
595040100-1 นาย วชิรวิชญ์ พลินรัชต์ธนะเดช [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0