2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ บริบทโรงแรมสำหรับรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 มีนาคม 2564 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (ออนไลน์) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 มีนาคม 2564 
     ถึง 25 มีนาคม 2564 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2564 
     Issue (เล่มที่) 22 
     หน้าที่พิมพ์ 293-299 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ เนื่องจากปัจจุบันแนวโน้มประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งธุรกิจหลักที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยว คือ ธุรกิจโรงแรมและที่พัก จึงทำให้เกิดคำถามงานวิจัยที่ต้องการศึกษาถึงบริบทโรงแรมสำหรับรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ โดยผู้วิจัยทำการศึกษาวิจัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 10 โรงแรม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าร้อยละ จากการศึกษาบริบทโรงแรมสำหรับรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุตามแนวคิดหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า สิ่งแวดล้อมของโรงแรมมีความพร้อมสำหรับรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ โดยเรียงลำดับได้ ดังนี้ 1) ลักษณะสิ่งก่อสร้างภายในอาคารและสภาพแวดล้อม (ร้อยละ 80) 2) ลักษณะสิ่งสิ่งก่อสร้างภายนอกอาคารและสภาพแวดล้อม (ร้อยละ 72) 3) ด้านลักษณะอุปกรณ์และ สิ่งอำนวยความสะดวก (ร้อยละ 63.3) 4) ด้านลักษณะสิ่งก่อสร้างภายในห้องพักและห้องน้ำ (ร้อยละ 48.3) 5) ด้านลักษณะระบบรักษาความปลอดภัย (ร้อยละ 30) และ 6) ด้านลักษณะการให้บริการอื่น ๆ (ร้อยละ 20) 
ผู้เขียน
625210046-8 น.ส. จุฑามาศ ปลื้มกมล [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดี แบบบรรยาย 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 25 มีนาคม 2564 
แนบไฟล์
Citation 0