2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 มีนาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร วัดวังตะวันตก อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ISBN/ISSN 2672-9040 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน สิงหาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า
     บทคัดย่อ บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคด้านความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ในจังหวัดขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ และเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นวิธีแบบเจาะจง ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเทศบาลตำบล ในจังหวัดขอนแก่น รวม 10 คน เพื่อทำการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระ ปัญหาและอุปสรรคเกิดจากการถูกแทรกแซงในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในถูกมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ หรือให้ดำรงตำแหน่งอื่นควบคู่กับตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ทำให้รับผิดชอบงานที่ไม่ตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ถูกเพิกเฉยในการติดตามผลการตรวจสอบ รวมถึงยังขาดความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้าน ความชำนาญในวิธีการ ความน่าเชื่อถือในด้านของความรู้ความสามารถ กอปรกับไม่ได้รับการฝึกอบรมภายใน ดังนั้นแนวทางการพัฒนาความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในควรที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส เด็ดขาดและเที่ยงธรรม รวมถึงยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐ ควรที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการฝึกอบรมที่จัดอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อาทิ อบรมหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ แนวทางการตรวจสอบบัญชีและการรายงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
     คำสำคัญ การตรวจสอบภายใน, การแทรกแซงการตรวจสอบภายใน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้เขียน
625280006-8 น.ส. ภัชราภรณ์ จันทร์สว่าง [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0