2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Administrative Factors and Key Success Factors Affecting the Surveillance, Prevention and Control of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) among the Health Personnel at Sub-District Health Promoting Hospital  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 เมษายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร “Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology ” 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร iInstitute of Medico-Legal Publications 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 15 
     ฉบับที่
     เดือน October-December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ This is a cross-sectional study aimed to identify administrative factors and key success factors affecting the surveillance, prevention, and control of COVID-9 among the health personnel at sub-district health promoting hospitals in Khon Kaen Province. The sample size was 138 health workers working in Sub-district health promoting hospital Khon Kaen Province, Thailand. Respondents were selected by applying systematic sampling method. A total of 905 people were selected from the study population for the quantitative study and 12 key informants were selected for the qualitative study. The qualitative study was carried out by using in-depth interview guidelines. The questionnaire was evaluated by 3 experts yielding an IOC value of more than 0.50 in all questions. The Cronbach's alpha coefficient of the questionnaire was 0.92. Data was collected between 21st December 2020 to 9th January 2021. Data analysis was performed by descriptive statistics and inferential statistics as a significant level at 0.05. The results of the study showed that key success in all levels of agencies involved were with a work plan to support the performance, the performance link between the hospital and link to a major hospital, and the administrative factors of time, money, and management affecting and could jointly predict the surveillance, prevention and control of COVID-19(72.7%e (R2 = 0.727, p-value < 0.001). In conclusion, five factors are identified to affect surveillance, control and prevention of COVID-19 among the public health officials. Therefore, there should be a plan to support the performance in assigning responsibilities, promoting participation in policy making, planning of time, budget management and regular and proper co-ordination for internal and external organizations.  
     คำสำคัญ administrative factors, key success factors, control coronavirus disease 2019 (covid-19) 
ผู้เขียน
625110021-1 นาย จีรัฐติกุล แก่นพรม [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0