2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Key Success Factors and Motivation Affecting the Care of Patients with Tuberculosis of Health Personnel in Primary Care Units  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 เมษายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Institute of Medico-Legal Publications 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 15 
     ฉบับที่
     เดือน October-December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ This research is a cross-sectional descriptive aimed to study key success factors and motivation affecting the care of patients with tuberculosis of health personnel in primary care units Nongbualamphu province, Thailand. The populations were 89 health personnel and 12 key informants. The content validity of the questionnaire was evaluated by three experts with an IOC greater than 0.50 and Cronbach's Correlation Coefficient was 0.97 and In-Depth interview guidelines for the qualitative. Data was collected between 4th January 2021 and 25th January 2021. The results of the study showed that five factors including; 1) motivation factor in responsibility 2) Hygiene Factor in policy and management 3) key success factor in the startup in areas that are ready and willing to participation 4) Hygiene Factor in a relationship with supervisors, subordinates, co-workers and 5) Hygiene Factor in salary and compensation affecting and could joint predict the care for tuberculosis patients in primary care at 75.0 percentage (R2 = 0.750, p-value <0.001). In conclusion, key success factors and motivation affecting the care of patients with tuberculosis of health personnel in primary care units. Therefore, the health personnel should be developed in terms of work priorities, working process that led to the intention to work, awareness of their roles and responsibilities Including promoting participation in policymaking on tuberculosis work.  
     คำสำคัญ Key success factors, Care of patients with Tuberculosis, Primary care units 
ผู้เขียน
625110090-2 นาย ภัทรพล โชวงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0