2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาหลักสูตรอาหารปลอดพยาธิ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ระดับการศึกษานอกระบบ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 เมษายน 2564 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย (SYMPOSIUM) ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
     สถานที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
     จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 เมษายน 2564 
     ถึง 3 เมษายน 2564 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 13 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 529-537 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
595050178-8 น.ส. ณัฐชา สังข์งาม [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0