2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ รูปแบบเครื่องแต่งกายราชสำนักหลวงพระบาง กับการเปลี่ยนแปลง The Patterns of Luang Prabang Royal Costumes and their Development 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 สิงหาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection “ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Walailak University Abode of Culture 
     สถานที่จัดประชุม Innovation Building, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Nakhon Si Thammarat 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 สิงหาคม 2563 
     ถึง 19 สิงหาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
617220025-3 นาย วิทยา วุฒิไธสง [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0