2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Proportion of occupational progressive fibrosing interstitial lung disease in the tertiary hospitals of Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 เมษายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asia Pacific Journal of Science and Technology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร khon kaen university 
     ISBN/ISSN 2539-6293 
     ปีที่ 26 
     ฉบับที่ 04 
     เดือน October-December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ occupational interstitial lung disease, occupational exposure, progressive fibrosing interstitial lung disease, multidisciplinary team diagnosis 
ผู้เขียน
615070023-7 น.ส. ช่อกัลป์ ฤทธิเดช [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0