2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Hard magnetic membrane based on bacterial cellulose – Barium ferrite nanocomposites 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 มีนาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Carbohydrate Polymers 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER (ScienceDirect) 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ELsevier 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Magnetic membranes based on bacterial cellulose (BC) nanocomposites have been extensively researched. However, most magnetic nanoparticles (NPs) incorporated in the BC matrix were focused on soft magnetic phases, which limited the extensive use of magnetic BC membranes. Therefore, this work proposes a method to fabricate hard magnetic membrane based on the BC matrix and magnetically hard phase barium ferrite (BFO) NPs. The nanocomposites showed the peaked tensile strength and modulus at the low concentration of BFO whereas the magnetization increased drastically with the BFO content. They also demonstrate the high flexibility up on bending and the sensitivity to external magnetic fields. Furthermore, unlike other magnetic BC membranes, the BC/BFO nanocomposites exhibited the hard magnetic properties, i.e. they could retain their magnetic attraction after being magnetized by a permanent magnet. These properties open the possibility to employ these materials in various fields, such as information storage, anti-couterfeit or electromagnetic shieldings. 
     คำสำคัญ Bacterial cellulose, Nanocomposite, Nanoparticles, Hard magnetic, Hexagonal ferrite, Barium ferrite 
ผู้เขียน
615020080-5 น.ส. นุชจรี สลิดกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0