2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การศึกษาเปรียบเทียบผลของการออกกำลังกายเพื่อความมั่นคงของสะบัก และการออกกำลังกายทั่วไปต่อการลดปวดในผู้ป่วยกลุ่มอาการสะบักจม: การทดลองแบบสุ่มทางคลินิก (Comparative study between scapular stabilization exercise and general exercise on pain reduction in patients with scapulocostal syndrome: A randomized clinical trial) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 พฤษภาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับ บัณฑิตศึกษา) E-ISSN 2672-9636  
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN E-ISSN 2672-9636  
     ปีที่ ที่ 22  
     ฉบับที่ ฉบับที่ 1 
     เดือน มกราคม-มีนาคม 2565
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุมและปิดบังผู้ประเมิน วัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบผลการออกกำลังกายเพื่อความมั่นคงของสะบักและการออกกำลังกายทั่วไปต่อการเปลี่ยนแปลงระดับความเจ็บปวดและระดับกั้นความเจ็บปวดของผู้ป่วยกลุ่มอาการสะบักจมในอาสาสมัครจ านวน 38 คน (เพศชาย 8 คน และเพศหญิง 30 คน) สุ่มเป็นสองกลุ่ม ๆ ละ 19 คน ทั้งสองกลุ่มได้รับการรักษาด้วยแผ่นประคบร้อน คลื่นเหนือเสียง แตกต่างกันเพียงชนิดการออกกำลังกาย จากการรักษาจำนวน 12 ครั้งใน 4 สัปดาห์และติดตามผลอีกสองสัปดาห์พบว่า การออกกำลัง กายทั้งสองชนิดสามารถลดระดับความเจ็บปวดได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p> 0.05) อย่างไรก็ตาม การ ออกกำลังกายเพื่อความมั่นคงของสะบักสามารถเพิ่มระดับกั้นความเจ็บปวดได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบ ภายในกลุ่ม (p< 0.05) และมีแนวโน้มเพิ่มได้ดีกว่าการออกกำลังกายทั่วไป ABSTRACT This current study was anassessor-blind randomized controlled trial which was to compare the effect between scapular stabilization exercise and general exercise on alteration of pain intensity and pain pressure threshold. Thirty-eight patients with the scapulocostal syndrome (male= 8, female= 30) were randomly divided into 2 groups. Participants in both groups were treated by hot pack, and ultrasound similarly, except type of exercise within 4 weeks (12 sessions) and 2 weeks follow up. Scapular stabilization exercise and general exercise were no significant difference to decrease pain intensity ( p> 0.05) . However, scapular stabilization exercise can increase pain pressure threshold significantly difference within group (p< 0.05), and could be an effective intervention more than general exercise.  
     คำสำคัญ กลุ่มอาการสะบักจม การออกกำลังกายเพื่อความมั่นคงของสะบัก ระดับอาการปวด Keywords: Scapulocostal syndrome, scapular stabilization exercise, pain level 
ผู้เขียน
595090019-4 นาง สุวิชชา วัฒนศรีมงคล
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0