2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Benzylisoquinoline alkaloids from Nelumbo nucifera Gaertn. petals with antiausterity activities against the HeLa human cervical cancer cell line 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 พฤษภาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Zeitschrift für Naturforschung C (ZNC) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร De Gruyter 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่ 76 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Nelumbo nucifera, benzylisoquinoline, antiausterity, HeLa cell, apoptosis 
ผู้เขียน
607150004-9 น.ส. จุฑามาศ มณีเนตร [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0