2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Giant dielectric permittivity and dielectric relaxation behaviour in (Fe1/2Nb1/2)xTi1-xO2 ceramics 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 สิงหาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Ceramics International 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Ceramics International 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2018 
     ฉบับที่ 44 
     เดือน November
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า S186-S188 
     บทคัดย่อ In this work, the giant dielectric properties and dielectric relaxation behaviour in (Fe1/2Nb1/2)xTi1-xO2 (x = 0–0.1) ceramics prepared by a conventional solid state reaction method were investigated. Pure phase of rutile-TiO2 was obtained in all ceramic compositions. Dense ceramic microstructure without porosity was achieved in the sintered ceramics. High dielectric permittivity of > 103 was obtained. The existence of Ti4+ and Ti3+ was confirmed by X-ray photoelectron spectroscopy. The thermally activated dielectric relaxation behaviour in (Fe1/2Nb1/2)xTi1-xO2 ceramics was observed and attributed to the electron hopping mechanism. 
     คำสำคัญ Rutile−TiO2, Giant dielectric permittivity, Nonlinear I-V characteristic 
ผู้เขียน
597020088-1 น.ส. ธีรนุช นาชัยธง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0