2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Fe3+/Nb5+ Co-doped rutile–TiO2 nanocrystalline powders prepared by a combustion process: preparation and characterization and their giant dielectric response 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 เมษายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Royal Society of Chemistry Advances  
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Royal Society of Chemistry 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2020 
     ฉบับที่ 10 
     เดือน June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 24784–24794 
     บทคัดย่อ Fe3+/Nb5+ co-doped TiO2 (FeNb-TO) nanocrystalline powders were prepared by a combustion process. A pure rutile–TiO2 phase of powders and sintered ceramics with a dense microstructure was achieved. Both co-dopants were homogeneously dispersed in the ceramic microstructure. The presence of oxygen vacancies was confirmed by Raman and X-ray photoelectron spectroscopy techniques. The lowfrequency dielectric permittivity enhanced as co-doping concentration increased. The thermally activated giant-dielectric relaxation of FeNb-TO ceramics was observed. Removing the outer-surface layer had a slight effect on the dielectric properties of FeNb-TO ceramics. Density functional theory (DFT) calculation showed that, in the energy preferable configuration, the 2Fe atoms are located near the oxygen vacancy, forming a triangle-shaped FeVoTi defect complex. This defect cluster was far away from the diamond-shaped 2Nb2Ti defect complex. Thus, the electron-pinned defect-dipoles (EPDD) cannot be formed. The giant-dielectric relaxation process of the FeNb-TO ceramics might be attributed to the interfacial polarization associated with electron hopping between Ti3+/Ti4+ ions inside the grains, rather than due to the surface barrier layer capacitor (SBLC) or EPDD effect. 
     คำสำคัญ Rutile−TiO2, Giant dielectric permittivity, Combustion process 
ผู้เขียน
597020088-1 น.ส. ธีรนุช นาชัยธง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0