2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ กระบวนการสร้างโขน เรื่อง พรหมจักร 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 มีนาคม 2564 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะพาริชยศาสตร์และการจัดการ 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตตรัง 
     จังหวัด/รัฐ ตรัง 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 12 มีนาคม 2564 
     ถึง 12 มีนาคม 2564 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 10 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 957-976 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
597220021-9 นาย ปิติสันต์ มุกดาสกุลภิบาล [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0