2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Reuse of Piggery Wastewater for Cultivation of Azolla microphylla for Sustainable Agriculture and Environment 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 พฤษภาคม 2564 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 1st international conference on sustainable agriculture and aquaculture 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University 
     สถานที่จัดประชุม The eight floor, LRC building, Prince of Songkla Uniersity 
     จังหวัด/รัฐ Songkhla 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 มกราคม 2564 
     ถึง 12 มกราคม 2564 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 76 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Piggery farms are a major source of environmental impacts, causing a lot of pollution, especially water pollution. Beyond freshwater has been being consumed approximately 15L/animal/day that enable to produce much wastewater, loading contaminants, such as biochemical oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD), phosphorous (P), nitrogen (N), copper (Cu) and zinc (Zn). Some of these, however,are nutrients (N, P, Cu and Zn) for plant or crop in case under limitation of reuse. Azolla microphylla (A.microphylla), an aquatic fern, not only could be used as phytoremediation for wastewater treatment, but also could be used as animal feeding and organic fertilizer. Therefore, this study aimed to identify efficiencies of A.microphylla in swine wastewater treatment, and the influence of surface area and time on biomass production and nutrient contents in the A.microphylla by using swine wastewater. A completely randomized design (CRD) with three treatments and three replicates within 21 days was implemented in greenhouse condition at 30.5 ± 3 oC. The 9 plastic buckets with three various surface areas, including large, medium, and small with sizes 0.47 m2, 0.22 m2, and 0.16 m2, respectively, were used. All treatments were inoculated 74 g of A. microphylla biomass, and swine wastewater at 5% with total amount volume of 60 liters, individually. Wastewater quality parameters, such as BOD, COD, NO3-,PO43-, Cu, and Zn were monitored. Besides, biomass and nutrients of A. microphylla were investigated. The outcomes revealed that the A. microphylla was the most effective in reducing BOD and COD from (30 to 78%) and (75 to 76%), respectively in the medium and small size within 2 weeks. The nutrients,nitrate (NO3-) and phosphate (PO43-) were removed 64% and 100% from swine wastewater in the medium and large, respectively within 3 weeks. Meanwhile, N, crude protein, and P were increased in biomass of A. microphylla from initial to final (1.65 to 2.41%), (10.3 to 15.04%) and (0.37 to 0.43%) in the medium and small, respectively. Furthermore, Cu and Zn were also up taken from swine wastewater 54% and 11%, respectively. Notably, Cu and Zn were increased in A. microphylla in respective around 22% (50 to 63 mg/kg), and 111% (112 to 249 mg/kg) in the large and small. The A. microphylla was very effective to remove BOD, COD, NO3-, PO43-, Cu, and Zn from swine wastewater 78%, 76%, 64%, 100%, 54%, and 11%, respectively, while N, crude protein, P, Cu, and Zn were attributed in the biomass of A. microphylla 2.41%, 15.04%, 0.43%, 22%, and 111%, separately. Hence, the A. microphylla not only reclaimed swine wastewater, but also produced biomass of itself in which a good source of nutrients, protein for feeding, fertilizer for sustainable agriculture. 
ผู้เขียน
625030033-9 Mr. PHEARUN LAY [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Best oral presentation 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล the PISAI Project 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 12 มกราคม 2564 
แนบไฟล์
Citation 0