2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Reuse of Swine Wastewater for Azolla Production for Sustainable Agriculture and Environment 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 พฤษภาคม 2564 
การประชุม
     ชื่อการประชุม TSHE 3rd National Conference on Environment : Healthy Environment in the Next Decade (2021 - 2030 A.D.) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Thai Society of Higher Education Institute on Environment 
     สถานที่จัดประชุม Faculty of Public Health, Burapha University 
     จังหวัด/รัฐ Chonburi  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 18 พฤศจิกายน 2563 
     ถึง 19 พฤศจิกายน 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 410 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Swine wastewater is a major source of environmental pollution. Whereas Azolla microphylla (A.microphylla) is a good phytoremediator and source of nutrients for crop and high protein for animals. This study aimed to identify efficiencies of A. microphylla in swine wastewater (SW) treatment and to investigate the effect of surface areas and time on the biomass production of A. microphylla and nutrients by using untreated SW. A completely randomized design (CRD) with three treatments and three replicates was carried out in a polyethylene house condition at 30.5 ± 3 oC within 21 days from August 6 to 27, 2020. Raw swine wastewater was diluted with tap water at a ratio (5 :9 5 ) to get swine wastewater 5 % (SW5 ). Nine plastic buckets with three different-surface areas including large (L), medium (M), and small (S) in respective 0.47 m2, 0.22 m2, and 0.16 m2 were selected. Each treatment was inoculated 74 g of the fresh biomass of A. microphylla with total amount volume of SW 60 liters without compensation. The results revealed that biological oxygen demand (BOD) and chemical oxygen demand (COD) were reduced by 78% and 76%, respectively for 2 weeks. Nitrate nitrogen (NO3 --N) and phosphate (PO43-) were removed 64% and 100% in the medium and large, respectively within 3 weeks. Interestingly, total Kjeldahl nitrogen (TKN), crude protein, and phosphorous (P) were increased in biomass of A. microphylla 2.41%, 15.04%, and 0.43%, while initial values were 1.65%, 10.3%, and 0.37%, respectively. Copper (Cu) and Zinc (Zn) was up taken 54% and 11% from SW, meanwhile, these were increased in A. microphylla in respective 22%, and 111%. Hence, A. microphylla not only improved SW but also produced its biomass, a source of protein and nutrients, for sustainable agriculture. 
ผู้เขียน
625030033-9 Mr. PHEARUN LAY [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0