2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Inappropriate Use of Antibiotics among Children Under Five in Rural and Urban Communities of Cambodia 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 พฤษภาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER (Google Scholar, CINAHL, EBSCOhost (USA), and many other international databases.) 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Institute of Medico-Legal Publications 
     ISBN/ISSN No6403/IJFMT/2021 
     ปีที่ 16 
     ฉบับที่
     เดือน January-March
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า 15 
     บทคัดย่อ Background: Inappropriate use of antibiotics is a major threat especially in low- and middle-income countries with antibiotic resistance. In Cambodia with a high prevalence of infectious diseases among children, antibiotic use in an urban and rural setting has not been clearly identified. Therefore, this study aimed to investigate the situation of inappropriate antibiotic use among children under five in urban and rural communities of Cambodia. Methods: An analytical cross-sectional study was carried out in both urban and rural communities in Cambodia from September to November 2020 by a structured questionnaire interviewed among 512 Cambodian caregivers on antibiotic use for children under five. Results: Among 512 children, the majority were males both in urban (55.6 %) and rural (50.3%) settings, with the median age of 29.5 (3:59) months in urban and 30.0 (3:59) months in rural. The prevalence of inappropriate use of antibiotics among children under five was 79.3% (95% CI = 75.55 to 82.60), of which it was 26.0 % in urban and 53.3% in rural. Most of the urban respondents (82.1%) use antibiotics for bacterial infections diagnosed by doctors. However, it was only 52.6% in rural areas. A similar proportion of 56.8 % in urban and 62.0 % rural used antibiotics for fewer days than prescription. Conclusions: Inappropriate use of antibiotics was found in more than 3 quarters of children under five, of which the proportion in rural areas was much higher than urban. Further investigation on factors contributing to the inappropriate use of antibiotics should be conducted. 
     คำสำคัญ Antibiotics, antibiotic resistance, caregivers, children under five, and inappropriate use of antibiotics 
ผู้เขียน
625110096-0 Miss SOKONTHEAVY YONG [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0