2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Characterization of Asian Oral Cancer Spheroids using the Liquid Overlay Technique 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 เมษายน 2564 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 6th RSU International Research Conference on Science and Technology 2021 (RSUSCI 2021) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Rangsit University 
     สถานที่จัดประชุม Rangsit University 
     จังหวัด/รัฐ Pathum Thani, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 30 เมษายน 2564 
     ถึง 30 เมษายน 2564 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) N/A 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 356-365 
     Editors/edition/publisher Research Institute of Rangsit University/6th edition/Research Institute of Rangsit University 
     บทคัดย่อ Multicellular tumor spheroids (MCTS) demonstrate a physiologically relevant microenvironment, similar growth kinetics, and almost identical cell-cell and cell-extracellular matrix interaction as those in vivo. MCTS can be cultured in a laboratory with various techniques; one of them is the liquid overlay technique that has not been performed in Asian oral cancer cell lines; ORL-48 and ORL-136. This technique is inexpensive and straightforward, with ease of maintenance and easy access to spheroids. The cancer cells are inhibited from adherence to the culture plates’ surface by the liquid overlay technique to enable 3-dimension (3D) spheroid formation. This study aimed to grow and characterize the 3D spheroids of ORL-48 and ORL-136 with the liquid overlay technique. 10,000 and 25,000 cells per well of ORL-48 and ORL-136 were grown for seven days in U-bottomed 96-well plates pre-coated with 1% agarose. The characterization of spheroids’ morphology, including shape, size, growth, surface characteristics, and core structure, was evaluated. The spheroids of two cell lines demonstrated different sizes but similar shape and growth characteristics. The spheroids of both cell lines showed a greater diameter with a cell density of 25,000 cells/well compared with a cell density of 10,000 cells/well. Besides, ORL-136 spheroids showed relatively smaller diameters for both cell densities as compared with ORL-48 spheroids. The spheroids became more compact on day 7 as compared with day 1. The hematoxylin and eosin-stained sections of the spheroids demonstrated densely packed sheets of pleomorphic squamous epithelial cells at their cores and 2-3 layers of squamous epithelial cells at their periphery. In conclusion, ORL-48 and ORL-136 spheroids were successfully developed via the liquid overlay technique. This model can be further studied to utilize for in vitro anticancer drug screening and could provide a suitable platform for future research on novel anticancer drugs’ cytotoxicity 
ผู้เขียน
615130030-5 Ms. PEMA YANGZOM [ผู้เขียนหลัก]
คณะทันตแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 3