2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS OF A MULTI-GENERATION MANAGEMENT FOR SCHOOL PERSONNEL UNDER THE OFFICE OF UDONTHANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 2 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 พฤษภาคม 2564 
การประชุม
     ชื่อการประชุม National and International Conference on Educational Administration and Higher Education 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Srinakharinwirot University 
     สถานที่จัดประชุม Online 
     จังหวัด/รัฐ Bangkok 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 พฤษภาคม 2564 
     ถึง 14 พฤษภาคม 2564 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 2-15 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This research aimed to study components and indicators of the multi-generation management for school personnel under the Office of Udonthani Primary Educational Service Area 2 and to validate consistency of the multi-generation management indicator model with the empirical data. The samples consisted of 285 school personnel under the Office of Udonthani Primary Educational Service Area 2, using a multi-step sampling method. The research instrument was a five-level estimating scale questionnaire with the content validity of 0.6-1.0 and the reliability of .983. The general data of respondents was analyzed by descriptive statistics and confirmatory factor analysis with empirical data by Mplus 7.0 program. The research results were found that components and indicators of the multi-generation management for school personnel under the Office of Udonthani Primary Educational Service Area 2, consisted of 5 components: 1) Building Team Diversity with 3 indicators, 2) Coaching and Mentoring with 3 indicators, 3) Constantly Personnel Development with 2 indicators, 4) Quality Personnel Retention with 3 indicators, and 5) Communication for Good Relationship with 3 indicators. The factor loadings from the highest to the lowest were 0.968, 0.956, 0.954, 0.954, 0.913. The test of consistency of indicator model which the researcher has developed was consistent with the empirical data that valued x^2= 75.370, df = 59, P-Value = 0.0740 RMSEA = 0.031, = SRMR = 0.01, CFI = 0.996 and TLI = 0.994. 
ผู้เขียน
625050046-8 นาย พงศ์พิษณุ ตางจงราช [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0