2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ รูปแบบการบริหารจัดการความหลากหลายทางเจเนอเรชันของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 พฤษภาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
     ISBN/ISSN ISSN:2268-7171(print), ISSN:2672-9024(online) 
     ปีที่ 16 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 140-159 
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การบริหารจัดการความหลากหลายทางเจเนอเรชัน 2) ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลตัวบ่งชี้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 3) เสนอรูปแบบการบริหารจัดการความหลากหลายทางเจเนอเรชันของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จำนวน 285 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตรประมาณค่า วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานและองค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรม M-plus7 ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้และเป็นประโยชน์โดยผู้เชี่ยวชาญ ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารจัดการความหลากหลายทางเจเนอเรชันของบุคลากรในโรงเรียน มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การสร้างทีมงานที่หลากหลาย การสอนงานปรึกษาและดูแล การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง การธำรงรักษาบุคลากรคุณภาพ และการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพ 2) โมเดลตัวบ่งชี้การบริหารจัดการความหลากหลายทางเจเนอเรชันมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า x^2= 75.370, df = 59, x^2/df = 0.277, P-Value = 0.0740, RMSEA = 0.031, SRMR = 0.015, CFI = 0.996, TLI = 0.994 และ 3) รูปแบบการบริหารจัดการความหลากหลายทางเจเนอเรชันของบุคลากรในโรงเรียน ประกอบด้วย ชื่อรูปแบบ หลักการและแนวคิด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลไกขับเคลื่อน ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด 
     คำสำคัญ รูปแบบการบริหารจัดการ ความหลากหลายทางเจเนอเรชัน บุคลากรในโรงเรียน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
ผู้เขียน
625050046-8 นาย พงศ์พิษณุ ตางจงราช [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0