2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Clitoria ternatea L. extract prevents kidney damage by suppressing the Ang II/Nox4/oxidative stress cascade in L-NAME-induced hypertension model of rats 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 พฤษภาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Annals of Anatomy 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ELSEVIER 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2021 
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Clitoria ternatea flower extract; hypertension; renal morphology; angiotensin II; oxidative stress; Nox4 
ผู้เขียน
615070001-7 น.ส. เบญจพร แสงนาค [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0