2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Cytogenetic, Serum Liver Enzymes and Liver Cell Pathology of the Hampala Barb Fish (Hampala macrolepidota) Affected by Toxic Elements in the Contaminated Nam Kok River Near the Sepon Gold–Copper Mine, Lao PDR 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 พฤษภาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International journal of environmental research and public health (IJERPH)  
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI IJERPH Editorial Office St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland 
     ISBN/ISSN IJERPH 
     ปีที่ 2021 
     ฉบับที่ 18 
     เดือน May
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 11 
     บทคัดย่อ This study aimed to determine toxic element concentrations in aquatic environments, including water and sediment, and in the Hampala macrolepidota fish, and to evaluate chromosome abnormalities, serum liver enzyme changes and liver histopathological alterations in H. macrolepidota from the Nam Kok River near the Sepon gold–copper mine, Lao People’s Democratic Republic, as compared with a control area without mining activity. The results revealed significant differences (p < 0.05) in As, Ba, Cu, Fe, Mn, Ni, Se and Zn in water, in all of the studied potentially toxic elements in sediment, and in As, Ba, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Se, and Zn in the fish between the study and control areas. A chromosome assessment demonstrated 6 types of chromosome abnormalities, among which centric gap had the highest total number of chromosome abnormalities. Percentage of chromosome abnormalities, percentage of cells with chromosome abnormalities and serum liver enzymes in H. macrolepidota were significantly different (p < 0.05) between the two studied areas and were higher in the contaminated fish than in the control fish. The observation of liver histopathology changes revealed cellular degeneration, such as nuclear damage, abnormal cytoplasmic mitochondria and the disintegration of rough endoplasmic reticulum. The results indicate that the contamination of potentially toxic elements in the Nam Kok River near the Sepon gold–copper mine area negatively affected chromosomes, serum liver enzymes and liver cell structures in H. macrolepidota. 
     คำสำคัญ chromosome; environment; fish; lesion; metal; toxicity 
ผู้เขียน
617180003-4 Mr. LATSAMY SOULIVONGSA [ผู้เขียนหลัก]
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0