2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ พฤติกรรมการเลือกซื้อผักและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผักสดในตลาดผักของผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 พฤษภาคม 2564 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 9 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
     สถานที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 พฤษภาคม 2564 
     ถึง 22 พฤษภาคม 2564 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 957–967 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผักและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผักสดในตลาดผักของผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านอาหาร จำนวน 20 ราย ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาเพื่อจัดจำแนกกลุ่มข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เลือกซื้อผักจากตลาดบางลำพู เนื่องจากเป็นตลาดผักขนาดใหญ่ และมีชนิดผักหลากหลายให้เลือกซื้อ ช่วงเวลาในการซื้อผัก 05.00-07.00 น. บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ คือ เจ้าของร้านอาหาร ค่าใช้จ่ายในการซื้อผักต่อครั้ง 2,001-4,000 บาท ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผักสดของผู้ประกอบการร้านอาหาร พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญด้านผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ คือ ต้องเป็นผักที่มีคุณภาพดี มีความสดใหม่ สะอาด และมีความหลากหลาย การจัดผักตามใบสั่งซื้อมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วน สามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ตามออเดอร์ 
ผู้เขียน
615740057-9 น.ส. ธนาภรณ์ แสนคำ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0