2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Efficacy of Post-Emergence Herbicides against Important Weeds of Sugarcane in North-East Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 กุมภาพันธ์ 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Agronomy 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Agronomy 
     ISBN/ISSN 2073-4395 
     ปีที่ 2021 
     ฉบับที่ Volume 11, Issue 3  
     เดือน March
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 429 
     บทคัดย่อ Weeds represent a significant problem in Thailand’s sugarcane production. The various cycles of sugarcane cultivation result in degrees of weed severity in which each species requires a different weed control method, the most popular of which is the post-emergence herbicide method. However, sugarcane farmers often use incorrect rates, and operators’ safety is missing or applications are not selective, causing toxicity and interrupted growth of sugarcane. The effects of post-emergence herbicide types, time, and application rates are presented herein, through an experiment in Northeast Thailand, conducted in a randomized complete block design (RCBD) with four replications. The herbicides paraquat and ametryn were evaluated, with paraquat being more effective, yet resulting in higher toxicity and lower yield components. We may conclude through our experiments that ametryn and paraquat can be applied only once for sugarcane at the tillering stage and at rates of 540 and 2400 g ai ha−1, respectively. These rates were lower than the recommended rates, which represented the minimum doses necessary to control Thailand’s dominant weed species like Brachiaria distachya (L.) Stapf., Dactyloctenium aegyptium (L.) P.B., Praxelis clematidea R.M King & H. Rob and Pennisetum polystachion (L.) Schult. Consequently, the adequate control of weeds is a rather case-specific situation and therefore each weed species should be taken into account.  
     คำสำคัญ weed management; major weed; weed control; phytotoxicity 
ผู้เขียน
615030027-3 นาย พิษณุ เอ้กระโทก [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0