2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ High-Accuracy Power Quality Disturbance Classification Using the Adaptive ABC-PSO as Optimal Feature Selection Algorithm 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 กุมภาพันธ์ 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Energies 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI www.mdpi.com St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland  
     ISBN/ISSN
     ปีที่ 2021 
     ฉบับที่ Issue 5 
     เดือน มีนาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 1238 
     บทคัดย่อ Power quality disturbance (PQD) is an important issue in electrical distribution systems that needs to be detected promptly and identified to prevent the degradation of system reliability. This work proposes a PQD classification using a novel algorithm, comprised of the artificial bee colony (ABC) and the particle swarm optimization (PSO) algorithms, called “adaptive ABC-PSO” as the feature selection algorithm. The proposed adaptive technique is applied to a combination of ABC and PSO algorithms, and then used as the feature selection algorithm. A discrete wavelet transform is used as the feature extraction method, and a probabilistic neural network is used as the classifier. We found that the highest classification accuracy (99.31%) could be achieved through nine optimally selected features out of all 72 extracted features. Moreover, the proposed PQD classification system demonstrated high performance in a noisy environment, as well as the real distribution system. When comparing the presented PQD classification system’s performance to previous studies, PQD classification accuracy using adaptive ABC-PSO as the optimal feature selection algorithm is considered to be at a high-range scale; therefore, the adaptive ABC-PSO algorithm can be used to classify the PQD in a practical electrical distribution system. 
     คำสำคัญ power quality disturbance classification; optimal feature selection; probabilistic neural network; particle swarm optimization; artificial bee colony 
ผู้เขียน
625040081-2 นาย ศุภณัฐ แช่มชื่น [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0