2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Development and Validation of Socially Desirable Responding Scale 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 กันยายน 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 13th International Conference on Educational Research (ICER2020) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Education, Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Faculty of Education, Khon Kaen University 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 กันยายน 2563 
     ถึง 13 กันยายน 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 13 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 544 
     Editors/edition/publisher Niwat Srisawasdi 
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
625050149-8 นาย กฤตภาส บุญโยธา
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ
637050008-1 น.ส. พัชรีภรณ์ อรัญมาลา
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
637050006-5 นาย กรเก่ง กลิ่นไธสงค์
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0