2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางการพัฒนาการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดหนองคาย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 พฤษภาคม 2564 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 9 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
     สถานที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 พฤษภาคม 2564 
     ถึง 22 พฤษภาคม 2564 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 2006-2016 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์ นิยามและให้ความหมายองค์ประกอบ และกำหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดหนองคาย โดยการศึกษาเอกสาร และการสนทนากลุ่มเพื่อหาตัวแปรสังเกตได้และใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจเพื่อจำแนกองค์ประกอบ และใช้การประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์ จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 ราย ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ ตั้งแต่ 31 ปี - ไม่เกิน 40 ปี และตั้งแต่ 41 ปี - ไม่เกิน 50 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 15,001 บาท - ไม่เกิน 30,000 บาท และมีประสบการณ์ทางด้านสหกรณ์ออมทรัพย์ ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป ซึ่งสามารถจำแนกองค์ประกอบของการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้ทั้งหมด 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty) ใช้ตัวย่อว่า “H” (2) การเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพ (Efficiency and Quality) ใช้ตัวย่อว่า “E” (3) การเข้าถึงการให้บริการของสมาชิก (Accessibility) ใช้ตัวย่อว่า “A” (4) ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Responsibility) ใช้ตัวย่อว่า “R” และ (5) การดำเนินงานที่โปร่งใส (Transparency) ใช้ตัวย่อว่า “T” โดยองค์ประกอบทั้งหมดสามารถอธิบายการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้ร้อยละ 69.748 ซึ่งนำองค์ประกอบที่ได้กำหนดเป็นแนวทาง “HEART” ให้นิยามว่า หัวใจของธรรมาภิบาลในสหกรณ์ออมทรัพย์ สำหรับเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดหนองคาย ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 แนวทาง 5 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 333,000 บาท  
ผู้เขียน
615740184-2 นาย รณฤทธิ์ มุกดาม่วง [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0