2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A Mean Extragradient Method for Solving Variational Inequalities 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 มีนาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Symmetry 2021 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร the authors. licensee MDPI, Basel, Switzerland.  
     ISBN/ISSN 2073-8994 
     ปีที่ 2021 
     ฉบับที่ 13 
     เดือน มีนาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 462 
     บทคัดย่อ We propose a modified extragradient method for solving the variational inequality problem in a Hilbert space. The method is a combination of the well-known subgradient extragradient with the Mann’s mean value method in which the updated iterate is picked in the convex hull of all previous iterates. We show weak convergence of the mean value iterate to a solution of the variational inequality problem, provided that a condition on the corresponding averaging matrix is fulfilled. Some numerical experiments are given to show the effectiveness of the obtained theoretical result. 
     คำสำคัญ averaging matrix; extragradient method; mean value iteration; variational inequalities; weak convergence 
ผู้เขียน
615020027-9 นาย อภิชิต บัวเกิด [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0