2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Computational Insights into Molecular Adsorption Characteristics of Methylated DNA on Graphene Oxide for Multicancer Early Detection 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 พฤษภาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร The Journal of Physical Chemistry B 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ACS Publications 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 125 
     ฉบับที่ 24 
     เดือน มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 6697–6708 
     บทคัดย่อ DNA methylation is an epigenetic modification involving the transfer of a methyl group to cytosine residues of a DNA molecule. Altered DNA methylation of certain genes is associated with several diseases including cancer. Nanomaterials, such as graphene oxide (GO), offer great potential as sensing elements for methylated DNA (mDNA) detection due to their distinct properties. Understanding molecular interactions between mDNA and GO can make provision for developing a universal cancer screening test. Molecular dynamics (MD) simulation and density functional theory (DFT) calculation have been employed for investigating their detailed macro- and microscale interactions. Based upon the MD simulation, different adsorption levels of methylated and unmethylated DNAs on GO were represented by a contacting surface area (CSA), which depends on surrounding conditions (in water or a MgCl2 solution). In water, the CSAs of the methylated and unmethylated single-stranded DNA (ssDNA) were ≈13 and ≈5 nm2, respectively, representing more preferable adsorption on GO for the methylated ssDNA. In the presence of divalent ions (Mg2+), the CSAs of both methylated and unmethylated DNA molecules were ≈8 nm2, suggesting that there was no significant difference in adsorption in a saline solution. To reveal the electrical property of GO covered by either methylated or unmethylated DNA, its electronic structure was investigated by the DFT calculation. The energy gaps of pristine graphene (pG) and GO adsorbed by 5-methylcytosine (5mC) were 1.6 and 12.9 meV, respectively, while cytosine adsorption resulted in lower energy gaps (1.2 meV for pG and 9.5 meV for GO). When comparing methylated DNA-covered GO with that covered with unmethylated DNA, remarkable differences in electrical conductivity, which were caused by the electronic structure of GO, were observed. These findings will provide a new route for an efficient detection method of DNA methylation, which can further be used to develop a universal cancer test. 
     คำสำคัญ Nucleobases, Cytosine, Adsorption, Genetics, Organic reactions 
ผู้เขียน
615020018-0 นาย อรรณพ ศรีกุลวงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
617020022-3 นาย วิทวัส พันชัย
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0