2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ แรงจูงใจในการบริการสาธารณะของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 มิถุนายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่ 12 
     เดือน ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการบริการสาธารณะของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการบริการสาธารณะของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม โดยคัดเลือกจากกลุ่มตัวอย่าง 310 คน ซึ่งเป็นบุคลากรสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริการส่วนตำบล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น มีแรงจูงใจในการบริการสาธารณะในภาพรวมในระดับสูงที่สุด (¯x= 5.28) นอกจากนั้น ผลการเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจบริการสาธารณะของบุคลากรพบว่าบุคลากรที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทต่างกันมีระดับแรงจูงใจในการบริการสาธารณะที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ฉะนั้น การส่งเสริมให้บุคลากรใน อปท. ต่าง ๆ มีแรงจูงใจในการบริการสาธารณะเพิ่มขึ้น อปท. ต้องบูรณาการแนวคิดเรื่องแรงจูงใจในการบริการสาธารณะเข้าไปในกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     คำสำคัญ แรงจูงใจ, การบริการสาธารณะ, การปกครองท้องถิ่น 
ผู้เขียน
625280023-8 น.ส. นันทิยา ศรีมามาศ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0