2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ็Health risk assessment of BTEX exposure among gasoline station workers 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 สิงหาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร The Public Health Journal of Burapha University 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 16 
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การศึกษาแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จากการสัมผัสสารบีเทคและความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเสี่ยงกับปัจจัยจากการทำงาน จำนวน 128 คน โดยใช้ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการทำงาน และประวัติอาการผิดปกติจากการสัมผัสสารเบนซีน โทลูอีน ไซลีน และเอททิลเบนซีน (บีเทค) ตรวจวัดความเข้มข้นของบีเทคในบรรยากาศการทำงานตาม NIOSH no 1501 วิเคราะห์ด้วย GC-FID ประเมินระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพโดยเมตริกความเสี่ยงที่พิจารณาโอกาสสัมผัส (ระดับความเข้มข้นและความถี่การสัมผัส) และระดับความรุนแรงจากอาการแสดงจากการสัมผัสสารบีเทค ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีโอกาสสัมผัสสารบีเทคทางการหายใจที่มีระดับความเข้มข้นมากกว่า 50% ของค่า REL-NISOH (OEL) ร้อยละ 4.70 ผลการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ พบความเสี่ยงในระดับปานกลางของพนักงานเติมน้ำมันร้อยละ 7.50 และพนักงานคิดเงินร้อยละ 7.40 พื้นที่ตั้งของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงมีความสัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยพนักงานที่ทำงานเขตในเมืองพบมากที่สุด ร้อยละ 28.00 ดังนั้น สถานีบริการน้ำมันควรจัดให้มีมาตรการในการเฝ้าระวังสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปี ลดการสัมผัสสารบีเทคในกลุ่มเสี่ยงเขตในเมือง หรือพื้นที่ให้บริการสูง ด้วยการลดเวลาทำงานไม่เกิน 8 ชั่วโมง 
     คำสำคัญ เมตริกความเสี่ยง/ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง / บีเทค / เบนซีน  
ผู้เขียน
597110027-0 น.ส. อุมากร ธงสันเทียะ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0