2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ภาวะผู้นำแบบร่วมพลังของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อโรงเรียนคุณภาพในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมบึงกาฬ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 มิถุนายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารปัญญาปณิธาน 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)ศึกษาระดับภาวะผู้นำแบบร่วมพลังของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 2)ศึกษาระดับการเป็นโรงเรียนคุณภาพในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ และ 3)ศึกษาภาวะผู้นำแบบร่วมพลังของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อโรงเรียนคุณภาพในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารและครู ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ จำนวน 286 คน โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.931 ในการวิเคราะห์หาค่าสถิติใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับภาวะผู้นำแบบร่วมพลังของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การตัดสินใจร่วม 2) ระดับการเป็นโรงเรียนคุณภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านคุณภาพนักเรียน 3)ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบร่วมพลังของผู้บริหารสถานศึกษากับโรงเรียนคุณภาพสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ทุกองค์ประกอบมีความสัมพันธ์ในทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยด้านที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุด คือ ความผูกพันต่อโรงเรียน มีความสัมพันธ์กับโรงเรียนคุณภาพอยู่ในระดับมาก และผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์พบว่า ภาวะผู้นำแบบร่วมพลังของผู้บริหารสถานศึกษา 3 ด้าน คือ ด้านความผูกพันต่อโรงเรียน ด้านวิสัยทัศน์ร่วม และด้านความไว้วางใจ สามารถพยากรณ์โรงเรียนคุณภาพร้อยละ 64.4 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยแสดงสมการถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน Zy = 0.316(ZX2) + 0.334(ZX3)+ 0.211(ZX1 
     คำสำคัญ ภาวะผู้นำแบบร่วมพลัง , โรงเรียนคุณภาพ, โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
ผู้เขียน
625440012-3 น.ส. ณัฐสุดา น้อยอาษา [ผู้เขียนหลัก]
คณะสหวิทยาการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0