2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Non-differentiable delay-interval-dependent exponentially passive conditions for certain neutral integro-differential equations with time-varying delays 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 มกราคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Thai Journal of Mathematics (TJM) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Mathematical Association of Thailand and Thailand Research Council and the Center for Promotion of Mathematical Research of Thailand (CEPMART) 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ certain neutral integro-differential equation; exponential stability; exponential passivity; linear matrix inequality; non-differentiable interval time-varying delay 
ผู้เขียน
617020025-7 นาย วัชรินทร์ ชาติบุปผาพันธ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0