2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Arctigenin inhibits cholangiocarcinoma progression by regulating cell migration and cell viability via the N-cadherin and apoptosis pathway 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 กรกฎาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ N-cadherin, Arctigenin, Cholangiocarcinoma, Epithelial-mesenchymal transition, Metastasis, Apoptosis 
ผู้เขียน
615100006-2 น.ส. สุทธิวรรณ จันทมาลา [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาโท ภาคปกติ
617100008-2 นาย พงศ์ศรัณย์ กิมาวหา
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0