2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ COMPARATIVE STUDY OF FACTORS CAUSING FALSE POSITIVE IN SCREENING TESTS METHAMPHETAMINE BY IMMUNOCHROMATOGRAPHY. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 พฤศจิกายน 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 14th International Conference on Multi-functional Materials and Application (ICMMA2020) Held on November 26~27th, 2020 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Sun Moon University, Korea 
     สถานที่จัดประชุม Sun Moon University, Korea 
     จังหวัด/รัฐ Korea/Asan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 พฤศจิกายน 2563 
     ถึง 27 พฤศจิกายน 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 14 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ COMPARATIVE STUDY OF FACTORS CAUSING FALSE POSITIVE IN METHAMPHETAMINE SCREENING TESTS BY IMMUNOCHROMATOGRAPHY Wimol Palarach1 Maitree Pakarasang2 and Rachadaporn Benchawattananon3 1Forensic Science Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002, Thailand; 2 Clinical Microbiology Faculty of Associated Medical Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002, Thailand. 3*Integrated Science, Forensic Science, Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002, Thailand. Abstract This research focusing on comparative study of factors causing false positive in methamphetamine screening tests by immunochromatography. Several medications for mental disorders can lead to false positive tests. Screening drug tests are often required for pre-employment in the private and government sector, for athletes, students, healthcare workers, for probation or criminal activity, to avoid test in the clinic, or after vehicle or workplace accidents. Drug screening results can be influenced by many circumstances; therefore, accuracy are significant. The results can cause loss of employment ,jail time, exclusion from competitive sports, loss of privileges in a probation setting and inappropriate medical care. Objective of this study is to find factors causing false positive in methamphetamine screening tests by i- lab Methamphetamine Test Device immunochromatography (at lest 1,000 ng/ml) then run the test again using Gas chromatography – Mass spectometry (GC/MS). The samples of this study are focusing on 4 groups of drugs include Pseudoephedrine, Chloroquine , Antibiotic and Procaine. The test results with a different screening test or additional analytical tests are essential to avoid adverse consequences for the suspects. Keywords : false positive, immunochromatography, methamphetamine, Pseudoephedrine, Chloroquine, Procaine * Corresponding Author: Benchawattananon, R.; Email: rachadaporn@kku.ac.th  
ผู้เขียน
625020069-4 นาย วิมล พละราช [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0