2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Decreased expression of AKAP4 and TyrPho proteins in testis, epididymis, and spermatozoa with low sexual performance of mice induced by modified CUMS 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 มกราคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Andrologia 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร John Wiley & Sons, Inc. 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 1-14 
     บทคัดย่อ The molecular mechanism of chronic stress especially reduced motility, a major cause of male infertility, has not been proved. It is known that A-kinase anchor protein 4 (AKAP4) and tyrosine-phosphorylated (TyrPho) proteins are involved in progressive motility. This study aimed to investigate the effect of chronic unpredictable mild stress (CUMS) on sexual behaviours, sperm quality, and expressions of AKAP4 and TyrPho proteins in testis, epididymis, and spermatozoa. Sixteen male mice were divided into control and CUMS groups (n = 8/group). Animals were induced by a stressor from twelve stressors for 36 days. Sexual behaviours, corticosterone and testosterone, sperm parameters, and histopathology were observed. The expressions of AKAP4 and TyrPho proteins in testis, epididymis, and spermatozoa were examined. Results showed that CUMS significantly increased corticosterone while serum testosterone level was decreased. Sexual behaviours and sperm parameter quality were significantly decreased. CUMS mice showed vacuolisation and pyknotic cells in seminiferous epithelium and less sperm mass was observed within epididymal lumen. CUMS decreased expressions of AKAP4 and TyrPho proteins in testis, epididymis, and spermatozoa. In conclusion, the decreased expression of AKAP4 and TyrPho proteins may be a mechanism associated with low semen qualities particularly decrease of sperm motility in CUMS. 
     คำสำคัญ A-kinase anchor protein 4, chronic unpredictable mild stress, epididymis, spermatozoa, tyrosine-phosphorylated proteins 
ผู้เขียน
617070012-6 นาย ปัณณวัฒน์ ชูวงค์อินทร์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0