2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Sarcopenia and associated factors among Thai community-dwelling older adults 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 มิถุนายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Gerontology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Taiwan Society of Geriatric Emergency and Critical Care Medicine (TSGECM) 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Abstract Background: Older people suffer the greatest number of fatal falls worldwide. Sarcopenia is one of the geriatric syndromes that increases risk of falls. However, there are limited studies among Thai older adults which address risk factors for this condition. Here we evaluate the prevalence of sarcopenia, and measure associations with risk factors among Thai community-dwelling older adults. Methods: This cross-sectional study collected information on socio-demography, physical activity, and anthropometry as well as a semi-food frequency questionnaire. Sarcopenia was defined using the criteria of Asian Working Group for Sarcopenia (AWGS) consensus. Muscle mass, muscle strength, and physical performance were determined using bioelectrical impedance analyzer, handgrip dynamometer, and 6-meter usual gait speed respectively. Factors that were associated with sarcopenia were analyzed using multiple logistic regression. Results: Of the 510 participants, mean age was 69.1 (SD = 6.7) years. The majority were female (67.3%) and 44.3% had insufficient daily dietary protein intake. The prevalence of sarcopenia was 5.3%. Factors associated with sarcopenia were male sex (adjusted OR = 5.35; 95% CI: 1.68-17.00), increased body mass index (BMI) (adjusted OR = 0.52; 95% CI: 0.39-0.70) and increased calf circumference (CC) (adjusted OR = 0.67; 95%CI: 0.54-0.84). Conclusion: The prevalence of sarcopenia among Thai community-dwelling older adults using the AWGS consensus was quite low. Every one unit increase in BMI and CC reduced the chance of having sarcopenia. Thus, the issue of underweight status among older Thais is crucial for reducing sarcopenia and associated injury risks. 
     คำสำคัญ community, risk factors, older adults, sarcopenia, Thailand 
ผู้เขียน
617110008-6 น.ส. ปริยากร สงวนกิตติพันธุ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0