2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ปัจจัยทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาย่านนวัตกรรม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 กรกฎาคม 2564 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและวิชาชีพระดับชาติด้านการวางแผนภาคและเมือง ครั้งที่ 8 ประจาปี 2563/2564 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม หลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั ขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม ออนไลน์ 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 กรกฎาคม 2564 
     ถึง 23 กรกฎาคม 2564 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 70 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
605200010-3 น.ส. กณิตา พันธ์ละหาน [ผู้เขียนหลัก]
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0