2012 ©
             Publication
Journal Publication
Title of Article การลดความสูญเสียที่เกิดจากการหยุดเดินเครื่องจักรโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้าในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเพลาด้วยการวัดประสิทธิผลโดยรวม 
Date of Acceptance 15 June 2021 
Journal
     Title of Journal วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
     Standard TCI 
     Institute of Journal มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
     ISBN/ISSN  
     Volume 33 
     Issue
     Month กรกฏาคม–กันยายน
     Year of Publication 2023 
     Page  
     Abstract การลดความสูญเสียที่เกิดจากการหยุดเดินเครื่องจักรโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้ามีความสำคัญต่อเวลาเดินเครื่องจักรและการเพิ่มประสิทธิผลโดยรวม ทำให้ลดต้นทุนความสูญเสีย งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการลดความสูญเสียที่เกิดจากการหยุดเดินเครื่องจักรโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้าในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเพลา โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 140 คน และข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม สัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่ม จากผู้ให้ข้อมูล 27 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าและไม่เพิ่มคุณค่า แผนผังสายธาร โมเดลสมการโครงสร้างเพื่อหาปัจจัยเชิงสาเหตุ ร่วมกับการวัดประสิทธิผลโดยรวม ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมกลึงชิ้นส่วนเพลาทำให้เกิดความสูญเสียจากการหยุดเดินเครื่องจักร โดยการวางแผนเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้น จึงได้เสนอแนวทางการลดความสูญเสียด้วยการวัดประสิทธิผลโดยรวม ทำให้เวลาในการหยุดเดินเครื่องจักรลดลงจาก 110.58 เป็น 52.24 นาทีต่อวัน ส่งผลให้ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 61.21 เป็นร้อยละ 86.24 ขณะที่ต้นทุนความสูญเสียลดลงจาก 5.26 เป็น 1.70 บาทต่อชิ้น ผู้วิจัยจึงเสนอให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญต่อการลดความสูญเสียที่เกิดจากการหยุดเดินเครื่องจักรโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่อไป  
     Keyword การลดความสูญเสีย การหยุดเดินเครื่องจักร ชิ้นส่วนเพลา ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร  
Author
625740175-4 Mr. JATURONG SANPEE [Main Author]
College of Graduate Study in Management Master's Degree

Reviewing Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Status ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
Level of Publication ชาติ 
citation true 
Part of thesis true 
Attach file
Citation 0