2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The History of Mural Paintings in Lao PDR between 2322-2436 BE 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 กรกฎาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร PalArch Foundation 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2021 
     ฉบับที่ 18 
     เดือน 05
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Abstract The aim of this research article was to study the history of the mural paintings in Lao PDR during the year 2322-2436 BE through the qualitative research process. The study was done on the mural paintings in Lao PDR that exist in Vientiane and Luang Prabang city. The tools used for this research were surveys, observation, interviews, and group discussions. The data was analyzed under theory and presented with descriptive analysis. The research results show that the mural paintings in Lao PDR during 2322-2436 BE were created during the Lan Xang kingdom, which was under the suzerainty of Siam at the time. The paintings consist of 1) mural paintings in Sisaket temple, Vientiane 2) mural paintings in Long Khoun temple, Luang Prabang 3) mural paintings in Hat Siao Temple, Luang Prabang 4) Siphoutthabat Temple, Luang Prabang and 5) Pa Huak Temple, Luang Prabang. The oldest mural paintings are the paintings inside the sim of Sisaket temple, Vientiane, in which King Anouvong ordered the paintings to be painted during the restoration of the temple during 2366-2367 BE. Later, the paintings also appeared in Luang Prabang in Long Khoun Temple, Hat Siao Temple, and Siphoutthabat Temple, which were painted during the time of Chao Chantharath in the year 2396 BE. That last set of paintings are the paintings in Pa Huak Temple in Luang Prabang painted by Phraya Si Maha Nam during the time of Chao Chantharath in the year 2404 BE. Mural paintings from Lan Xang kingdom were influenced by the mural paintings of the Rattanakosin era of Siam. In the beginning, the paintings were adjusted to the Lan Xang culture by painting the story of Kalaked, which was popular in Lan Xang kingdom during the time. The paintings were, later, adjusted to be about the way of life and the culture of Lan Xang, which reflects the identity of the mural paintings of the Lan Xang Kingdom, Lao PDR.  
     คำสำคัญ history, mural paintings, Lao PDR 
ผู้เขียน
607220016-3 นาย สุรินทร์ ศรีสังข์งาม [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0