2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การออกแบบและพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายแบบโครงงานเป็นฐานที่ส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณในรายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซี  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 กรกฎาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 44 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-กันยายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยผู้เรียนต้องจัดทำชิ้นงานในเรื่องที่สนใจ ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง มีการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม สิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายแบบโครงงานเป็นฐานที่ส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณในรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงพัฒนา (Richey and Klein type1, 2004) ซึ่งมี 3 ระยะได้แก่ ระยะที่ 1 การออกแบบ ระยะที่ 2 การพัฒนา และระยะที่ 3 การประเมินผล การวิจัยนี้เป็นการวิจัยในระยะที่ 1 และ 2 ผลการวิจัย พบว่า กรอบแนวคิดการออกแบบบทเรียนบนเครือข่ายแบบโครงงานเป็นฐานที่ส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เรียนรู้ด้วยโครงงาน 2) เรียนรู้เพิ่มเติม 3) แหล่งเรียนรู้ 4) ประชุมออนไลน์ 5) พบผู้เชี่ยวชาญ โดยในองค์ประกอบการเรียนรู้ด้วยโครงงานได้ผนวกการคิดเชิงคำนวณในภารกิจการเรียนรู้และพัฒนาตามกรอบการคิดเชิงคำนวณของ Angeli (2016) ซึ่งสามารถแบ่งขั้นตอนการคิดออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) Abstraction 2) Generalization 3) Decomposition 4) Algorithm thinking และ 5) Debug และผลการประเมินบทเรียนบนเครือข่ายโดยผู้เชียวชาญ จากการวิจัยแสดงว่า คุณภาพของบทเรียนบนเครือข่ายในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม มีค่าเฉลี่ย (X ̅) เท่ากับ 4.31 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.58 และผลการทดลองใช้งานบทเรียนบนเครือข่ายกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 10 คน พบว่าบทเรียนบนเครือข่ายที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมที่นำไปใช้ในการทดลองระยะต่อไป 
     คำสำคัญ บทเรียนบนเครือข่ายแบบโครงงานเป็นฐาน; การคิดเชิงคำนวณ; การเขียนโปรแกรมภาษาซี  
ผู้เขียน
625050129-4 น.ส. วิลาณี อำนาจเจริญ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0