2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Improved Delay-Dependent Stability Criterion for Genetic Regulatory Networks with Interval Time-Varying Delays via New Lyapunov Functionals 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 กันยายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Mathematical Problems in Engineering 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Hindawi 
     ISBN/ISSN 1563-5147 
     ปีที่  
     ฉบับที่ 2020(9590582) 
     เดือน October
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 1-24 
     บทคัดย่อ In this work, the stability analysis problem of the genetic regulatory networks (GRNs) with interval time-varying delays is presented. In the previous works, the constructions of Lyapunov functional have usually been in simple Lyapunov functional, augmented Lyapunov functional, and multiple integral Lyapunov functional. Therefore, we introduce new Lyapunov functionals expressed in terms of delay product functions. New delay-dependent sufficient conditions for the genetic regulatory networks (GRNs) are established in the terms of linear matrix inequalities (LMIS). In addition, a numerical example is provided to illustrate the effectiveness of the theoretical results.  
     คำสำคัญ Genetic regulatory networks, Interval time-varying delays, asymptotic stability 
ผู้เขียน
597020075-0 นาย อภิรักษ์ บุญพิคำ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0