2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ SPATIAL ASSOCIATION PATTERNS OF BINGE DRINKING, ALCOHOL OUTLET DENSITY, AND EARLY STARTED DRINKING IN THAILAND 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 กรกฎาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Southwest Jiaotong University 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Jiaotong University 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 56 
     ฉบับที่
     เดือน August
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Background: Thailand had higher prevalence of binge drinking (BD) behaviors which put them at risks of morbidity and mortality. This study aimed to determine the spatial association of BD and its associated factors among the population of Thailand. Methods: This study was conducted using a data set of the National Statistical Office of Thailand and another data set of the Center of Alcohol Studies, Thailand in 2017. A Moran’s I, Local Indicators of Spatial Association (LISA), and Spatial regression were used to identify the spatial autocorrelation between alcohol outlet density, started drinking before 20 years of age and BD among Thai people. Results: Among the total of 61,708 participants, the prevalence of BD was 11.47 per 1,000 population. There was spatial global autocorrelation between alcohol outlet density, start drinking before the age of 20 years and BD with the Moran’s I values of 0.10 and 0.54, respectively. The LISA analysis identified significant positive spatial local autocorrelation of BD in the form of two high-high clusters for density of alcohol outlets, and seven of high-high clusters of started drinking before the age of 20. Started drinking before 20 years of age could predict binge drinking behaviors by 62.8 percent. Conclusion: There were spatial associations between alcohol outlet density, and alcoholic beverage control law enforcement problems that let the youngsters started drinking before the age of 20. It is a general recommendation to strictly enforce the law in prohibited the underage to consume alcohol especially in the high density of alcohol outlet.  
     คำสำคัญ Binge drinking, alcohol‐outlet density, start drinking before 20 years of age, Spatial association patterns 
ผู้เขียน
617110007-8 นาย นครินทร์ ประสิทธิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0