2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ BRAND COOLNESS, BRAND ENGAGEMENT AND BRAND EQUITY OF LUXURY BRAND 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กรกฎาคม 2564 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference on Business, Social Sciences, Economics and Technology 2021 (ICBSET2021) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Global Academia Network 
     สถานที่จัดประชุม Malaysia 
     จังหวัด/รัฐ Kuala Lumpur 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 29 กรกฎาคม 2564 
     ถึง 29 กรกฎาคม 2564 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 111-118 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This study aims to investigate the interrelationship among Brand Coolness, Brand Engagement, and Brand Equity of luxury brands. Questionnaires were used as tools in collecting data from 234 customers in Thailand. Data collection was analyzed by using Structural Equation Modeling (SEM). The results of the study revealed that Brand Coolness has a direct and indirect influence on Brand Equity through Brand Engagement. 
ผู้เขียน
625210020-6 น.ส. อุรัสยา กุหลาบแก้ว [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0