2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Users’ experiences of reference services in Thai academic libraries 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 สิงหาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร IFLA Journal 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Federation of Library Associations and Institutions 
     ISBN/ISSN SSN: 0340-0352 Online ISSN: 1745-2651 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 1-19 
     บทคัดย่อ This research aimed to analyse the user experiences of reference services in academic libraries based on the marketing mix 7Ps concept. The sample was instructors and students from eight national research universities in Thailand. Questionnaires were returned by 337 instructors (86.41%) and 399 students (100%). The results show that the component of the marketing mix 7Ps that was most important for reference services according to the users was people (β = .881), followed by place (β = .868), promotion (β = .863), product (β = .856), price (β = .854), process (β = .805) and physical environment (β = .789). When considering product, the most important services were counselling, research information seeking, instruction and answering, respectively. The results of this marketing mix 7Ps study reveal users’ attitudes with regard to various aspects that can be integrated with service design and create a model for developing library service innovation. 
     คำสำคัญ Reference services, user experiences, marketing mix, academic libraries, Thailand 
ผู้เขียน
587080030-5 น.ส. กิตติยา สุทธิประภา [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0