2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Modified-Active Release Therapy in Patients with Scapulocostal Syndrome and Masticatory Myofascial Pain: A Stratified-Randomized Controlled Trial 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 สิงหาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Environmental Research and Public Health 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2021 
     ฉบับที่ 18(16) 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 8533 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ myofascial linkage, upper quarter pain, scapular pain, neck pain, myogenic-Temporomandibular disorder 
ผู้เขียน
597090004-1 น.ส. วิลาวัลย์ กันหาชน [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0