2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The effect of medial scapular muscle pain on distance of mouth opening in participants with scapulocostal syndrome: an exploratory study 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 พฤษภาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Archives of Allied Health Sciences (Arch AHS) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Associated Medical Science, Khon kaen university 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2021 
     ฉบับที่ 33(1) 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 67-75 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Myogenic-TMD, upper quarter pain syndrome, myofascial linkage, chronic pain, neck pain 
ผู้เขียน
597090004-1 น.ส. วิลาวัลย์ กันหาชน [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0