2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวิเคราะห์ข้อมูลอุปกรณ์สิ้นเปลืองทางการแพทย์ โดยใช้ขั้นตอนการจัดกลุ่มด้วยเคมีน (Analysis of Medical Consumables using K-Means Clustering)  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 พฤษภาคม 2564 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 17th National Conference on Computing and Information Technology  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
     สถานที่จัดประชุม Virtual Presentation System  
     จังหวัด/รัฐ
     ช่วงวันที่จัดประชุม 13 พฤษภาคม 2564 
     ถึง 14 พฤษภาคม 2564 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 17 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 25 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีการจัดกลุ่มเป็นวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กับการทำเหมืองข้อมูลด้วยอัลกอริทึมเคมีนคลัสเตอร์ริง เป็นการจัดกลุ่มที่มีผลลัพธ์ที่มีความน่าเชื่อถือ โดยงานวิจัยนี้เสนอถึง การวิเคราะห์ชุดข้อมูลประเภทอุปกรณ์สิ้นเปลืองทางการแพทย์ของกลุ่มบริษัทขายอุปกรณ์สิ้นเปลืองทางการแพทย์จำนวน 9332 รายการ โดยใช้ เคมีน เคมีนพลัสพลัส จัดกลุ่มสินค้าแต่ละรอบการทำการมีการเพิ่ม K ในการจัดกลุ่มสินค้าที่ K = 34 ที่ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Sum of Squared Errors : SSE) = 0 ความผิดพลาดในการแบ่งกลุ่ม = 8.75% ซึ่งในงานวิจัยนี้ยังเสนอถึงการวัดความแม่นยำในการจัดกลุ่มตัวอย่างเคมีน มีผลความแม่นยำถึง 91.25% เมื่อเทียบกับเคมีนพลัสพลัส มีผลความแม่นยำเพียง 90.87% ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นำข้อมูลสินค้าที่ได้จากการจัดกลุ่มของขั้นตอนวิธีเคมีนมาคำนวณหาปริมาณการสต็อกสินค้าเพื่อบริหารการจัดการสินค้าคงคลังและจุดสั่งซื้อสินค้า ผลที่ได้คือการแนะนำสต็อกสินค้าที่ได้จากการจัดกลุ่มสินค้าของขั้นตอนเคมีน เพื่อให้บริษัทมีปริมาณสินค้าคงคลังเพียงพอต่อปริมาณความต้องการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า 
ผู้เขียน
605020041-4 น.ส. วรัญญา วรรณสุทธิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0