2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Origin and Research Scope of Environment Graphic 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 กรกฎาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The National Academic Conference on Fine and Applied Arts Research 2019(FAR5th) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม The Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University 
     จังหวัด/รัฐ KhonKaen, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 12 กรกฎาคม 2562 
     ถึง 13 กรกฎาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2019 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1235-1244 
     Editors/edition/publisher The Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University 
     บทคัดย่อ In human history, graphics have always played an important decorative role in our living space. We have used the terms decorative pattern and decorative graphic to define the concept of these figures and their role in the environment. However, in the contemporary space, the decorative role of graphics has changed, resulting in more and more complex functions and effects. As a new concept, environment graphic appears in the design research field. The complex and changeable contemporary architecture and the rapid development of graphics technology have endowed environmental graphics with complex connotations and concepts. How to define the research scope of this concept? This paper attempts to explore the origin of environment graphics and their development history in the contemporary space, analyze the evolution in the role of graphics in the environment, show the expansion of the scope of environment graphic research, and summary to five levels: 1. The environment graphics are different from the graphic decoration of the building surface. 2. Environment graphic research is not a compositional study of building facades. 3. Environment graphic is a new concept that beyond decorative patterns. 4. The environment graphic is not just a guidance design, but many new categories have been developed. 5. The interactive experience of people with new graphics in the space environment has become a new direction of environmental graphics research. 
ผู้เขียน
617220028-7 Ms. Li RAO [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 1